Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedzielne Msze Święte
Parafia Świętej Anny

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00

Parafia Matki Bożej

700, 900, 1030, 1200,
1315, 1800

Czytania na dziś
 
4 niedziela zwykła - 29 stycznia
29-01-2017 08:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Sofoniasz wzywa Naród Wybrany do opamiętania i nawrócenia. Tylko postawa skruchy może przyczynić się do uwolnienia ludu od kary. Nadzieja na łaskę miłosierdzia Bożego rodziła się z faktu, że w Izraelu była duża liczba tzw. ubogich ziemi, którzy pozostali wierni Panu Bogu. Dlatego w obliczu powszechnego upadku moralnego prorok właśnie do nich kieruje szczególne wezwanie, aby nie ustawali w gorliwości i wierności, bo to jedyna szansa, aby powstrzymać gniew Boży. Myśl tę podejmuje Święty Paweł, według którego wiara nie opiera się na mądrości, ale na miłości i prostocie. Do takich wyznawców przyzna się Pan Jezus w dniu ostatecznym.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby dopomogło nam stać się ubogimi Pana.

3 niedziela zwykła - 22 stycznia
22-01-2017 17:32 • Ks. Stanisław Rząsa

Historycznym tłem dzisiejszej opowieści proroka Izajasza jest najazd Asyryjczyków na ziemie Izraela. Mroczny obraz nędzy i ucisku zaczyna kontrastować z radosną zapowiedzią nowej epoki pod panowaniem mesjańskiego króla. Izajasz posługuje się w tym celu symbolem światła. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Spełnienie tego proroctwa ewangelista Mateusz widzi w działalności Pana Jezusa w Galilei oraz Jego osiedleniu się w Kafarnaum. W Nowym Testamencie światło utożsamiane jest z królestwem Bożym objawionym w osobie, słowach i czynach Pana Jezusa, który przyszedł zbawić ludzi wszystkich pokoleń i narodów. Kościół założony przez Pana Jezusa jest jeden, dlatego Święty Paweł ubolewa nad powrotem ochrzczonych do ciemności i wzywa, aby wśród chrześcijan nie było rozłamów.

Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego, które wzywa nas do jedności i wierności.


Dzień Babci i Dziadka - 21 i 22 stycznia
21-01-2017 17:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - 18 - 25 stycznia
18-01-2017 17:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.  

II niedziela zwykła - 15 stycznia
15-01-2017 17:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Naród Wybrany został wezwany, aby być sługą Jahwe i objawiać Jego chwałę. Nie okazał się jednak wierny, dlatego Pan Bóg powołał innego sługę, który miał zanieść zbawienie całemu światu. Święty Paweł powie nam dzisiaj, że zjednoczenie rozproszonych dzieci Bożych i ich uświęcenie dokonuje się w Chrystusie. Zawołanie Jana Chrzciciela: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim” nabiera wielkiego znaczenia w kontekście oskarżania Jezusa przez Żydów o to, że przypisuje On sobie godność Syna Bożego. Celem tych słów jest potwierdzenie tożsamości Jezusa jako Syna Bożego, a także ogłoszenie światu, że właśnie nadszedł zapowiadany Zbawiciel.

             Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże, abyśmy mogli stawać się światłem dla tych, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa.


Niedziela Chrztu Pańskiego - 8 stycznia
08-01-2017 13:44 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz rozwija myśl o panowaniu Pana Boga nad historią, który nie jest obojętny na wołanie cierpiącego ludu. Odpowiada na jego prośby, posyłając swego sługę, który przyniesie wyzwolenie. „Oto mój Sługa, (…) w którym mam upodobanie”. Deklaracja z pierwszej pieśni o słudze Jahwe rozbrzmiewa echem w słowach Boga Ojca podczas chrztu Jezusa w Jordanie: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Wypowiedź ta zakorzeniona jest w starożytnej formule adopcji: „Ten jest moim synem” i oznacza, że Jezus jest jedynym Synem Bożym, a Jego męka i śmierć są ujęte w Bożym planie zbawienia świata.

            Przyjmijmy teraz z głęboką wiarą Jezusa – Słowo Ojca, aby Pan Bóg miał upodobanie również w każdym z nas.


Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia
06-01-2017 18:35 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. 

Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.


Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane
05-01-2017 22:21 • Ks. Stanisław Rząsa
I czwartek, piątek i sobota miesiąca
05-01-2017 18:33 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia
01-01-2017 18:28 • Ks. Stanisław Rząsa

Przestrzeganie przepisów prawa Mojżeszowego w pewnym momencie dziejów Narodu Wybranego przestało być narzędziem do osiągnięcia zbawienia. Pan Bóg wkroczył w historię swego ludu z nowym środkiem wychowawczym, doprowadził do zaistnienia nowej rzeczywistości w świecie. Narodzenie Syna Bożego z Maryi Dziewicy było momentem przełomowym. Chrystus przez wcielenie stał się bliski człowiekowi. Wyzwolił ludzkość ze stanu niewoli i każdego człowieka uczynił dzieckiem Boga. Jest to adopcja o charakterze duchowym, gdyż Bóg Ojciec przez osobę Syna daje ludziom również swojego Ducha, a z Nim pełnię błogosławieństwa i swojej życzliwości, o której usłyszymy w Księdze Liczb.

            Otwórzmy nasze serca na słowo Boże i Jego błogosławieństwo.


Archiwum wiadomości
2009: 09 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 10 11 12
2011: 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 02 04 05 06 08 09 10
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

© 2009 www.parafia.lubartow.pl