Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Parafialny zespół Caritas
05-11-2009 19:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Parafialny Zespół „Caritas" przy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego istnieje od 2004 roku. Składa się z kilku wolontariuszy. Zespołem kieruje Ksiądz Proboszcz.

 

 

 

Do zadań Zespołu Parafialnego „Caritas" należy:

-        pomoc dla rodzin wielodzietnych, rozbitych, o bardzo niskich dochodach, a także tych, których dotknęły zdarzenia losowe

-        rozprowadzanie żywności z UE wśród potrzebujących

-        organizowanie paczek św. Mikołaja dla dzieci z biedniejszych rodzin

-        organizowanie pomocy biednym i potrzebującym przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia

 

Rys historyczny

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska składa się z się ona z 39 Caritas poszczególnych diecezji, które mają swoje centrale w największych miastach diecezji. Na skale Polską instytucją reprezentatywną stanowi Caritas Polska mieszcząca się w Warszawie. Caritas diecezjalna posiada centralę diecezjalną, która prowadzi poszczególne placówki, a także swoim zasięgiem obejmuje Caritas parafialne. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także migrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

Od początku istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

Caritas Polska jak też poszczególne Caritas diecezjalne zostały powołane w pewnym bardzo konkretnym celu. Ewangeliczne wezwanie do miłości bliźniego ma swoje szczegółowe przełożenie i wypełnienie w działalności charytatywnej Kościoła. Pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza biednemu staje się głównym celem Caritas. Szczegółowe cele jakie stawia sobie instytucja kościelna jaką jest Caritas określa Statut. Rozdział II w całości poświęcony jest celom i zadaniom Caritas. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Zadania Caritas

Szczegółowe cele określa Statut. Rozdział II w całości poświęcony jest celom i zadaniom Caritas. Do zadań należy:
- krzewienie i ożywianie miłości chrześcijańskiej wobec jednostek i grup społecznych - systematyczna i metodyczna formacja charytatywna osób duchownych i świeckich także wolontariatu
- analiza przyczyn ludzkiej biedy i patologii społecznych, zakresu ich występowania, programów i środków do ich usuwania
- organizowanie działalności charytatywno - opiekuńczej,
- systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów
- organizowanie pomocy doraźnej i rozwojowej na terenie Polski i poza jej granicami, także we współpracy z organami administracji publicznej.

Te same cele stawia sobie Caritas Archidiecezji Lubelskiej, poszerzając o dodatkowe szczegółowe i właściwe sobie cele oraz sposoby ich realizowania. Chcąc dotrzeć do większej rzeszy potrzebujących Caritas Archidiecezjalna statutowo uprawniona jest do wydawania biuletynu, czasopism i książek. Może też prowadzić zakłady dla sierot, osób upośledzonych fizycznie oraz osób potrzebujących pomocy. Możliwe jest również prowadzenie szpitali i zakładów leczniczych oraz aptek. Jednym z ważnych celów jest również organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa, prowadzenie żłobków, ochronek, burs i przedszkoli. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnych warunkach. Cele te stawiane sobie przez Caritas Archidiecezji realizowane są w sposób praktyczny w codziennej pracy wszystkich członków Caritas. Nie pozostają one tylko wzniosłym i pięknym zapisem statutowym ale są urzeczywistniane w konkretnym działaniu.

Świętem Patronalnym Caritas jest Niedziela Bożego Miłosierdzia.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl