Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Legion Maryi
24-04-2003 00:00 • Administrator

 

"Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza

piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy."

(Pnp 6,10)

 

 

W niedzielę 5 lutego w 1989 r. do Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie przyjechała delegatka Legionu Maryi z Irlandii - Clair Connoly, aby za przyzwoleniem Ks. Proboszcza Kanonika Józefa Huzara założyć grupę Legionu Maryi.

 

Czym jest Legion? Kto jest założycielem? Jaka jest jego historia i cel? Kto jest jego wzorem?

"Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła związali się w grupę bojową, pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej, Wszechpośredniczki wszystkich łask (która jest piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońca, a przeciw szatanowi i jego zastępom - groźna jak zbrojne zastępy) by wspierać nieustannie Kościół w walce przeciw światu i jego ciemnym mocom."

Legion Maryi miał bardzo skromny początek, nie był wymyśloną, lecz powstałą jakby samorzutnie organizacją. Ani reguła, ani styl pracy nie były uprzednio ustalone. Pierwsza grupa Legionu Maryi powstała w Dublinie w Irlandii 7 września 1921 r. w przeddzień Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i nosiła nazwę "Matki Bożej Miłosierdzia". Legion Maryi założony został przez grupę ludzi świeckich wraz z Frankiem Duffem, który jest głównym autorem "Oficjalnego Podręcznika Legionu Maryi" przetłumaczonego na 50 języków. Na początku 1998 r. arcybiskup Dublina Desmond Connel rozpoczął proces beatyfikacji założyciela ruchu. Legion Maryi rozwijał się bardzo dynamicznie, gdyż poza Irlandią w roku 1928 powstały pierwsze grupy w Anglii, a obecnie na całym świecie. Do Polski Legion Maryi dotarł w 1947 r. Delegatem z Irlandii jest polski oficer Antoni Kaszczuk, który w czasie wojny znalazł się w Irlandii. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył kilka grup, które w niedługim czasie, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych ruch mógł wrócić do Polski. W listopadzie 1999 roku Episkopat Polski wybrał kierownika duchowego Legionu Maryi w osobie Ks. Dr. Janusza Węgrzeckiego. Opiekunem duchowym mianowany został płocki biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. W Polsce Legion Maryi obecny jest w 21 diecezjach.

 

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków, przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim. Zadaniem tego dzieła jest zmiażdżenie głowy węża i rozszerzenie Królestwa Bożego. Ruch stoi do dyspozycji biskupa diecezjalnego i księdza proboszcza jako praktyczna pomoc duszpasterska w każdej pracy społecznej. Legioniści nie mogą podejmować pracy w parafii bez zgody ks. proboszcza lub biskupa ordynariusza. Legion dąży szczególnie do zgłębienia wielkiej pokory, doskonałego posłuszeństwa Maryi, do naśladowania jej anielskiej łagodności i nieustannej modlitwy, do praktykowania Jej wszechstronnego umartwienia, nieskalanej czystości i bohaterskiej cierpliwości, do zdobycia Jej niebiańskiej mądrości i Jej miłości Boga, aż do samoofiary, ale przede wszystkim do przeżycia Jej wiary. Podstawowa pobożność Legionu odzwierciedla się w jego modlitwach. Legion jest ugruntowany na wierze w Boga i na miłości Boga do Jego dzieci. Z podporządkowania się Bogu wypływa nabożeństwo Legionu do Maryi - tego niewypowiedzianego cudu najwyższego (Pius IX). Legion ma nieograniczone zaufanie do Maryi, jest bowiem świadom, że moc Maryi z Bożego postanowienia, nie ma granic. On obdarzył Ją wszystkim, czym tylko mógł. Maryja otrzymała obficie to wszystko, co mogła przyjąć. Bóg uczynił Ją dla nas szczególnym narzędziem łaski. Legion jest przesiąknięty tą wiarą w pośrednictwo Maryi i tę tajemnicę uczynił przedmiotem szczególnego nabożeństwa. Pierwotnym obowiązkiem Legionu jest dawanie dobrego przykładu i praca dla pogłębienia czci Bogarodzicy. Legion może to osiągnąć jedynie przez swoich członków, dlatego apeluje do każdego z nich, by w tym dziele uczestniczył przez poważne rozważanie i gorliwe ćwiczenia. Ruch ten jest czynny i dlatego dociera wszędzie. Przylgnął on całą siłą miłości do Maryi i stawia sobie za zadanie wypełnić serca wszystkich braci tą miłością.

 

Duchowość Legionu Maryi tworzy potrójna więź legionisty:

- z Kościołem (rozumianym jako Mistyczne Ciało Chrystusa),

- z Maryją (w duchu prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii de Montfort),

- z Duchem Świętym.

Członkowie wspólnoty szczególnie pragną naśladować pokorę Maryi, Jej posłuszeństwo, odważną i pełną oddania miłość do Boga i Jej wiarę. Najważniejsze dla legionisty są: świadome posłuszeństwo Duchowi Świętemu oraz nabożeństwo do Maryi, z którą Duch Święty działa w nierozerwalnej jedności.

 

Podstawową jednostką Legionu Maryi jest Prezydium. Każde Prezydium posiada jednego kapłana jako kierownika duchowego mianowanego przez ks. proboszcza. Prezydium to członkowie aktywni, których obowiązkiem jest uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach. Oprócz nich do Legionu należą członkowie pomocniczy, wspierający swą modlitwą pracę członków aktywnych. Tajemnica każdego skutecznego oddziaływania polega na stworzeniu osobistego kontaktu między ludźmi. Ma to być spotkanie w miłości i we współczuciu. Legion wzywa do służby nieograniczonej i bez zastrzeżeń. Każde zadanie, w kręgu obowiązków Legionu, musi być naznaczone uporczywym wysiłkiem. Trzeba odwiedzać różnych ludzi i rozmaite miejsca, jedną pracę kończąc, a drugą podejmować. Legion wzywa do wielkiej wytrwałości, wymaga od każdej grupy i każdego członka postawy niepoddawania się kryzysom. Nie można nawet dopuścić myśli określenia podpopiecznych w kategoriach "obiecujący", "mniej obiecujący", "beznadziejny" itp. Istotą apostolatu jest żywe zainteresowanie dobrem i działaniem Kościoła. Apostolstwo Legionu opiera się na przeświadczeniu, że Msza Św. i Sakramenty, które w istocie są sprawowane przez kapłana, są głównymi kanałami łask. Legioniści działając w nierozerwalnej łączności z kapłanem, starają się dopełnić jego pracę i rozszerzyć jego wpływ w życiu ludzi, tak, by wierni go przyjęli, a z nim Chrystusa. Za zgodą ks. proboszcza legioniści idą "od drzwi do drzwi", aby w ten sposób dotrzeć do wszystkich mieszkańców parafii - wierzących i niewierzących, rodzin zaniedbanych, osób opuszczonych, chorych i samotnych. Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Jezusa i zapewnić o orędownictwie Maryi Niepokalanej. Przypominają o potrzebie modlitwy i regularnego przystępowania do sakramentów. Zachęcają do większego zaangażowania w życie parafii. We wspólnocie parafialnej legioniści prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec, odwiedzają chorych, przygotowują ich do wizyty księdza z Sakramentami. Każde spotkanie i rozmowę starają się zakończyć wręczeniem Cudownego Medalika z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny. Legion prowadzi apostolat w środowiskach zamkniętych, odwiedza ludzi z marginesu i prowadzie apostolat uliczny. Legion Maryi jest ruchem, który dociera do ludzi potrzebujących duchowego wsparcia niosąc im przesłanie Chrystusa i Maryi, patronce swojego ruchu powierzając swoje prace, ludzi sobie powierzonych i swoje problemy.

 

Papież Pius XI do Legionu Maryi 16-09-1933 r.

"Udzielamy specjalnego błogosławieństwa wspaniałemu i świętemu dziełu - Legionowi Maryi. Nazwa tego dzieła mówi sama za siebie. Obraz Maryi Niepokalanej na jego sztandarach, świadczy o wznioslych i świętych rzeczach. Błogosławiona Dziewica jest Matką Zbawiciela a także nas wszystkich matką. Ona współdziała w dziele naszego zbawienia, gdyż stała się matką naszą pod Krzyżem. Modlę się za was, abyście z jeszcze większą gorliwością spełniali apostolat modlitwy i czynu, który przedsięwzięliście. Gdy tak będziecie postępowali, Bóg uczyni was współpracownikami dzieła zbawienia. Tą drogą najlepiej okażecie Zbawicielowi swoją wdzięczność."

 

Papież Pius XII do Legionu Maryi

"Wyrażam słowa podziękowania i uznania dla legionistów Maryi ale też upominam, aby byli jeszcze bardziej gorliwi i współpracowali z boskim posłannictwem Kościoła. Wypraszam wstawiennictwo Maryi dla wszystkich legionistów na całym świecie, dla duchowych kierowników i wszystkich tak czynnych jak i pomocniczych legionistów ślę apostolskie błogosławieństwo."

 

Jan XXIII do Legionu Maryi na całym świecie

"Kierujemy nasze ojcowskie uczucia dla coraz bardziej obfitującego w owoce drogocennego dzieła, udzielamy z całego serca specjalnego błogosławieństwa apostolskiego."

 

Papież Paweł VI

"Posyłam Legionowi Maryi swe orędzie pochwały i zachęty oraz swą głęboką wdzięczność. Upominam abyście w dalszym ciągu tak samo miłowali Kościół i trwali w ścisłej łączności z biskupami w pracy apostolskiej i pielęgnowali ducha aktywnej współpracy z innymi stowarzyszeniami katolickimi. Powierzając liczne szeregi waszych członków matczynej opiece naszej Najświętszej Pani, udzielam każdemu legioniście z osobna, waszym kierownikom duchowym i waszej pracy, swojego specjalnego ojcowskiego apostolskiego błogosławieństwa."

Jan Paweł II 1996 r. Watykan Legionowi Maryi Ruchu Apostolstwa Świeckich

"Z serca błogosławię jego członkom na drodze służby Kościołowi i własnego uświęcenia."

 

 

Matka Boża Nieustającej Pomocy, patronka naszej parafii skutecznie wspomaga Wspólnotę Legionową. Zostało założonych 47 grup Legionu Maryi. Założono Kurię w diecezji Siedleckiej i na Osiedlu Kopernika w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie. W chwili obecnej jest 20 grup skupionych w dwóch Kuriach, które liczą 275 członków czynnych i 461 wspomagających. Do stałych punktów spotkań należy modlitwa różańcowa i katecheza ks. opiekuna. Raz w miesiącu prowadzone są dni skupienia przez moderatora archidiecezjalnego ks. Józefa Sarzyńskiego.

 

Na zakończenie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnota Legionu Maryi z jeszcze większą gorliwością będzie się starała spełniać apostolat modlitwy i czynu, aby stać się współpracownikami w dziele zbawienia.

 

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się po Mszy Świętej wieczorowej w poniedziałek, wtorek i środę.

 

Lubartów 24-04-2003


© 2009 www.parafia.lubartow.pl