Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Sakrament Chrztu
28-07-2009 13:47 • Marcin Malessa

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przyniósł go Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne, a potem wraz z Ewangelią powierzył go swojemu Kościołowi, dając Apostołom polecenie: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19). Chrzest czyni nas Dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, obdarza nadzieją i miłością, otwiera drogę do nieba. Jest przejściem ze stanu śmierci duchowej do życia, z niewoli szatana do wolności Dzieci Bożych. Chrzest jest także sakramentalnym węzłem jedności, łączącym wszystkich, którzy są nim naznaczeni. Obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo oczyszcza człowieka od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego oraz czyni go uczestnikiem Bożej natury.
/Na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego 1213-1274/


Chrzest dorosłych

Od początków Kościoła chrzest dorosłych jest praktykowany najczęściej tam, gdzie dopiero od niedawna głosi się Ewangelię. Katechumenat (przygotowanie do chrztu) zajmuje wówczas ważne miejsce. Jako wprowadzenie w wiarę i życie chrześcijańskie powinien uzdalniać do przyjęcia Bożego daru chrztu, bierzmowania i Eucharystii.


Chrzest dzieci
Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Kościoła. Wyraźne jej świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe "domy" przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci.
Obecnie chrzest dzieci jest powszechną praktyką w Kościele. Obowiązek wychowania ochrzczonego dziecka w wierze biorą na siebie jego rodzice. To wychowanie w wierze oznacza przede wszystkim doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem. W praktyce dokonuje się to przez nauczenie dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej), troskę o pogłębianie wiedzy religijnej (szkolna katecheza), doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii (Pierwsza Komunia Święta), oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.


Symbolika
Znaczenie i łaska sakramentu chrztu ukazują się jasno w obrzędach jego celebracji. Uczestnicząc w nich z uwagą, śledząc czynności i słowa tej celebracji, jesteśmy wprowadzani w całe bogactwo tego, co ten sakrament oznacza i co urzeczywistnia w każdym przyjmującym chrzest.
Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.
Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą objawioną i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest bowiem w szczególny sposób "sakramentem wiary", ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary.
Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę. Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, "narodzili się z wody i z Ducha" (J 3, 5).
Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla nowo ochrzczonego. Stał się ON www_chrześcijaninem, to znaczy "namaszczonym" Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król.
Biała szata ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem.
Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił przyjmującego chrzest i że wszyscy ochrzczeni są w Chrystusie "światłem świata" (Mt 5,14). Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych: "Ojcze nasz".
Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu. Podczas chrztu niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki.


Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- akt urodzenia dziecka z USC,
- rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojego kościoła


© 2009 www.parafia.lubartow.pl